QUỸ BỒI THƯỜNG

Là một hình thức giải quyết xung đột chủ động FDRC đã quy định việc môi giới thành lập quỹ bồi thường.

QUỸ BỒI THƯỜNG

GTC Global Trade Capital Ltd. là thành viên của FDRC (Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Tài chính), một tổ chức quốc tế tham gia giải quyết các tranh chấp trong ngành dịch vụ tài chính cho thị trường ngoại hối.

FDRC được thành lập để trở thành một ủy ban trung lập của bên thứ ba để xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng. Nó nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết đơn giản, nhanh chóng hơn là thông qua các cơ quan quản lý ngành và hệ thống pháp luật.

Ủy ban đảm bảo rằng các nhà giao dịch và nhà môi giới được giải quyết tranh chấp của họ một cách nhanh chóng, hiệu quả, không thiên vị và xác thực đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên đều có câu trả lời công bằng và thấu đáo cho các mối quan tâm của họ. Ủy ban cũng cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch bằng cách sử dụng Quỹ bồi thường.

Cần lưu ý rằng FDRC là một tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập bên ngoài (EDR).

Quỹ hoạt động như thế nào?

Quỹ bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm cho khách hàng của thành viên. Quỹ này được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng nếu một thành viên từ chối tuân theo phán quyết từ FDRC.

Quỹ Bồi thường được tài trợ như thế nào?

Quỹ Bồi thường do FDRC tài trợ thông qua việc phân bổ 10% hội phí thành viên hàng tháng.

Ai được nhận quyền lợi này?

Quỹ sẽ chỉ được sử dụng cho một phán quyết đã được FDRC đưa ra. Quỹ không chi trả cho các khoản lỗ của nhà giao dịch phát sinh khi tham gia vào giao dịch tự định hướng. Nó cũng không áp dụng cho toàn bộ cơ sở khách hàng của nhà môi giới nếu nhà môi giới bị vỡ nợ.

Phạm vi bảo hiểm tối đa là bao nhiêu?

Quỹ bồi thường sẽ chỉ chi trả cho các phán quyết do FDRC đưa ra với mức tối đa 20.000 € cho mỗi khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của FDRC và Thỏa thuận Khách hàng của chúng tôi.

Register Now

    Please fill out the form.

    You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

      Do you have forex trading experience?