Các quốc gia bị hạn chế

Các quốc gia bị hạn chế

Gtc Global Trade Capital Trung úy không cung cấp dịch vụ theo Danh sách các quốc gia

 • MỸ
 • Các nước thành viên EU
 • Iceland
 • Liechtenstein
 • Na Uy


Theo các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML / FT) liên tục và đáng kể – Chúng tôi không
cung cấp tài khoản cho cư dân sau

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bahamas
 • Botswana
 • Myanmar
 • Cote d’Ivoire (Bờ Biển Ngà)
 • Crimea và Sevastopol
 • Cuba
 • Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK)
 • Cộng hòa Dân chủ Congo
 • Liberia
 • Ghana
 • Iran
 • Iraq
 • Mông Cổ
 • Panama
 • Somalia
 • Sudan
 • Syria
 • Trinidad và Tobago
 • Yemen
 • Zimbabwe

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?