MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

Terma dan Syarat untuk GTC Global Trade Capital Ltd.

Pengenalan

Terma dan Syarat Standard Laman Web yang ditulis di laman web ini akan menguruskan penggunaan laman web kami oleh anda, yang boleh diakses di https://gtcfx.com/.

Terma ini akan digunakan sepenuhnya dan menjejaskan penggunaan Laman Web ini oleh anda. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang ditulis di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini.

Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan Laman Web ini.

Hak Harta Intelek

Selain daripada kandungan yang anda miliki, di bawah Terma ini, GTC Global Trade Capital Ltd. dan/atau pemberi lesennya memiliki semua hak dan bahan harta intelek yang terkandung dalam Laman Web ini.

Anda diberi lesen terhad hanya untuk tujuan melihat bahan yang terkandung di Laman Web ini.

Sekatan

Anda dihadkan secara khusus daripada semua perkara berikut:

 • menerbitkan apa-apa bahan Laman Web dalam mana-mana media lain;
 • menjual, memberi sublicensing dan/atau mengkomersialkan mana-mana bahan Laman Web;
 • membuat persembahan awam dan/atau menunjukkan sebarang bahan Laman Web;
 • menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara yang atau mungkin merosakkan Laman Web ini;
 • menggunakan Laman Web ini dalam apa jua cara yang memberi kesan kepada akses pengguna ke Laman Web ini;
 • menggunakan Laman Web ini yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau dalam apa jua cara boleh menyebabkan kemudaratan kepada Laman Web, atau kepada mana-mana orang atau entiti perniagaan;
 • terlibat dalam sebarang perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti lain yang serupa berhubung dengan Laman Web ini;
 • menggunakan Laman Web ini untuk melibatkan diri dalam mana-mana pengiklanan atau pemasaran.

Kawasan tertentu Laman Web ini adalah terhad daripada akses oleh anda dan GTC Global Trade Capital Ltd. boleh menyekat akses oleh anda ke mana-mana bidang Laman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Mana-mana ID pengguna dan kata laluan yang anda mungkin ada untuk Laman Web ini adalah sulit dan anda juga mesti mengekalkan kerahsiaan.

Kandungan Anda

Dalam Terma dan Syarat Standard Laman Web ini, “Kandungan Anda” hendaklah bermakna sebarang audio, teks video, imej atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman Web ini. Dengan memaparkan Kandungan Anda, anda memberikan GTC Global Trade Capital Ltd. lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, boleh dilebihkan di seluruh dunia untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkannya dalam mana-mana dan semua media.

Kandungan anda mestilah milik anda sendiri dan tidak boleh menceroboh hak mana-mana pihak ketiga. GTC Global Trade Capital Ltd. berhak untuk mengalih keluar mana-mana Kandungan Anda dari Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi.

Tiada waranti

Laman Web ini disediakan “sebagaimana adanya,” dengan semua kesalahan, dan GTC Global Trade Capital Ltd. tidak menyatakan perwakilan atau jaminan, dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Laman Web ini atau bahan-bahan yang terkandung di Laman Web ini. Juga, tiada apa-apa yang terkandung di Laman Web ini akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.

Had liabiliti

GTC Global Trade Capital Ltd., atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa yang timbul daripada atau dalam apa jua cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini sama ada liabiliti tersebut adalah di bawah kontrak. GTC Global Trade Capital Ltd., termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda.

Ganti rugi

Anda dengan ini menanggung rugi setakat sepenuhnya GTC Global Trade Capital Ltd. dari dan terhadap mana-mana dan/atau semua liabiliti, kos, tuntutan, punca tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan yang timbul dalam apa jua cara yang berkaitan dengan pelanggaran mana-mana peruntukan Terma ini.

Kebolehsesuaian

Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan, peruntukan tersebut akan dihapuskan tanpa menjejaskan peruntukan yang tinggal di sini.

Perubahan Terma

GTC Global Trade Capital Ltd. dibenarkan untuk menyemak semula Terma ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda dijangka menyemak Terma ini secara tetap.

Tugasan

GTC Global Trade Capital Ltd. dibenarkan untuk menugaskan, memindahkan, dan subkontrak hak dan / atau kewajipannya di bawah Terma ini tanpa sebarang pemberitahuan. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan untuk menugaskan, memindahkan atau subkontrak mana-mana hak dan/atau kewajipan anda di bawah Terma ini.

Keseluruhan Perjanjian

Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara GTC Global Trade Capital Ltd. dan anda berhubung dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

Undang-undang &Bidang Kuasa Yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri ae, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di ae untuk penyelesaian sebarang pertikaian.

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?